026-32800431 026-32860671

خدمات فنی مهندسی

اشل

-ارائه مشاوره به کارفرمایان و مجریان

-مشاوره در جهت استفاده بهینه از محصولات شرکت

-اجرای بتن سخت

-اجرای کفپوش آپوکسی

-آب بند سازی مخازن بتنی