026-32800431 026-32860671
مشاهده دسته بندی

HARD GEL- 58A ژل دوده سیلیکای الیاف دار همراه با فوق روان کننده

مشخصات فنی

نام ژل دوده سیلیکا

HARD GEL- 58A ژل دوده سیلیکای الیاف دار همراه با فوق روان کننده

توضیحات