026-32800431 026-32860671
مشاهده دسته بندی

HARD GEL-F ژل دوده سیلیکای مکمل بتن

مشخصات فنی

نام ژل دوده سیلیکا

HARD GEL-F ژل دوده سیلیکای مکمل بتن

توضیحات