به حدیدفام صنعت خوش آمدید

نقش بتن مقاوم دربرابر سایش در دستیابی به بتن پایا

بتن مقاوم در برابر سایش بتنی است که بتواند به نحوی دربرابر اثرات فرسایشی عبور ومرور، تردد ماشین آلات، ضربه، سریدن مواد و یا اسباب و لوازم بر روی آن مقاومت نماید.

در هنگام ساختن بتن مقاوم به سایش و فرسایش، باید عوامل زیرمورد قرار گیرد:

مقاومت فشاری

یکی از مهمترین عواملی که اثرمستقیم برفرسایش بتن دارد مقاومت فشاری است.مقاومت فشاری ویا مقاومت سایشی بتن با کم  شدن فضای خالی بتن و پایین بودن نسبت آب به سیمان تامین می شود.حداقل بتن مقاوم در برابر سایش، بتن رده C25 است.

دانه بندی مصالح

دانه بندی مصالح بتن باید پیوسته بوده و با توجه به مشخصات مصالح حتی الامکان از نوع مصالح با مقاومت زیاد انتخاب شود.حداکثر قطر مصالح سنگی در بتن های مقاوم به سایش 25 میلیمتر توصیه می شود.

اسلامپ

حداکثر اسلامپ برای بتن مقاوم در برابر سایش، در حدود75 میلیمتراست.توصیه می شود اسلامپ بتن برای لایه روکش و مقاوم در برابر سایش، در حدود 25 میلیمتر اختیار شود.

میزان هوا

حداقل میزان هوا با توجه به شرایط رویارویی بتن از جدول استخراج می شود.برای بتن های داخل ساختمان که در معرض یخ زدن و تغییرات جوی نیستند.حداکثر هوای موجود در بتن( 3%) اختیار می شود.

چنانچه امکان فرسایش سطح بتن با توجه به نوع مصرف زیاد باشد، توصیه می شود که بتن اصلی با یک رویه از رده C30  که حداکثر قطر دانه های آن 5/12 میلیمترباشد، روکش شود.

پرداخت سطح بتن

معمولا برای صاف کردن بتن، حداقل 2 ساعت زمان بعد از ریختن آن لازم است، لذا تا زمانی که آب سطح بتن کاملا محو نشده است، باید از ماله کشی بتن پرهیز شود.بدین منظور ممکن است از روشهای خاصی برای جمع آوری آب استفاده شود.

عمل آوردن

عمل آوردن بتن باید فورا پس از بتن ریزی شروع شود، رعایت اصول و مندرجات نشریه 55 و نیز دستورالعمل های تکمیلی دستگاه نظارت الزامی است.

نکته 1 : منظوراز مقاومت بتن

از مهمترین خصوصیات بتن، مقاومت آن است.برای دستیابی به بتنی با مقاومت زیاد، باید در انتخاب مصالح از نظر کمیت و کیفیت، ساختن بتن، حمل و ریختن و نهایتا عمل آوردن و نگهداری، دقت کافی به عمل آید.

نکته 2 : مهم ترین عواملی که در مقاومت نهایی بتن موثر می باشد.

  1. نسبت آب به سیمان
  2. نوع سیمان
  3. نوع و حداثر قطر مصالح سنگی
  4. مواد افزودنی

نکته 3 : نقش نسبت آب به سیمان در مقاومت نهایی بتن

مقاومت نهایی بتن شدیدا تحت تاثیر نسبت آب به سیمان است.با توجه به شرایط ساخت و رویارویی بتن، نسبت آب به سیمان در هر پروژه  در دفترچه مشخصات فنی خصوصی ذکر می شود.

دستگاه نظارت همواره خصوصا به هنگام تهیه بتن این نسبت را کنترل می نماید.عدم رعایت نسبت آب به سیمان از طرف پیمانکار موجب مردود شناختن بتن شده و چنین بتنی باید فورا از کارگاه خارج شود . چنانچه این نسبت دردفترچه مشخصات خصوصی ذکر نشده باشد، استفاده از ارقام جدول ذیل برای بتن معمولی و بتن با حباب هوا توصیه می شود.

 

ردیف

مقاومت فشاری بتن (مگا پاسکال )

بتن معمولی

بتن با حباب هوا

1

15

80/0

71/0

2

20

70/0

61/0

3

25

62/0

53/0

4

30

55/0

46/0

5

35

48/0

40/0

6

40

43/0

-

7

45

38/0

-

جدول حداکثر آب به سیمان مجاز برای بتن با مقاومت های فشاری مختلف

نکته 4 : نقش نوع سیمان در مقامت نهایی بتن

در شرایط مساوی و هنگام ساخت بتن با مصالح سنگی مشخص، اسلامپ، تراکم و مقاومت بتن تابعی از میزان سیمان و نوع آ ن است تغییرات تقریبی مقاومت بتن با توجه به نوع سیمان مصرفی به شرح ذیل می باشد.ارقام این جدول تنها به عنوان راهنما ارایه شده است.

 

نوع سیمان

مقاومت 1 روزه

مقاومت 3 روزه

مقاومت 7 روزه

مقاومت 28 روزه

نوع 1

-

64

100

143

نوع 2

-

54

89

143

نوع 3

64

125

-

-

نوع 4

-

-

36

89

نوع 5

-

43

79

107

جدول درصد مقاومت فشاری بتن درسنین مختلف با سیمانهای گوناگون نسبت به سیمان نوع 1

نکته 5 : نقش نوع و حداکثر قطر مصالح سنگی در مقاومت نهایی بتن

انتخاب مصالح سنگی با دانه بندی پیوسته و حداکثر قطر دانه ها از عوامل مهم در به دست آوردن مقاومت نهایی است.دانه بندی پیوسته با حداکثر قطر شن درشت تر، دارای فضای خالی کمتر از دانه بندی پیوسته با حداکثر قطر شن کوچکتر است.درنتیجه دانه بندی مصالح سنگی که قطر شن آن باید بزرگترباشد، نیاز کمتری به ملات سیمان برای پر نمودن فضای خالی بین مصالح دارد.از این رو برای دستیابی به مقاومت بیشت، باید قطر حداکثر شن مصرفی با توجه به نسبت آب به سیمان ثابت، کمتر اختیار شود و علاوه بر آن قطر حداکثر مصالح مصرفی، باید کوچکتر از ارقام حاصله از شرایط ذیل باشد.

  • 5/1 کوچکترین فاصله بین سطوح متقابل قالبها
  • 3/1 ضخامت دال بتنی
  • 4/3 حداقل فاصله داخل به داخل میلگردها

نکته 6 : نقش مواد افزودنی در مقاومت نهایی بتن

نوع و میزان مواد افزودنی، اثرقابل توجهی در مقاومت نهایی بتن دارد.عدم  دقت در به کار بردن این مواد از نظر نوع و میزان، نه تنها به بهبود کیفیت بتن و نهایتا مقاومت آن کمک نمی کند، بلکه صدمات غیر قابل جبرانی را به همراه دارد، از این رو رعایت دستورالعمل های مندرج در نشریه 55  الزامی است و پیمانکاربدون دستور کتبی دستگاه نظارت مجاز به استفاده از مواد افزودنی نخواهد بود.

  • فوق روان کننده MEGA PLAST  بر پایه پلی کربوکسیلات اتر ضمن فراهم کردن حداقل نسبت آب به سیمان به جهت نوع و میزان آنتی فوم موجود در آن به مقدار قابل توجهی از دال بتنی هوا زدایی و حباب  زدایی کرده و از طرف دیگر با بهبود خاصیت چسبندگی در بتن باعث انسداد کانالهای مرتبط کننده بین حباب در بتن می شود.
  • سری محصولات روکش مقاوم به سایش و فرسایش MEGA TOP  مناسب جهت استفاده در سطح نهایی کفسازی بتنی و حصول حداکثر مقاومت سایشی توصیه می شود.

 این مصالح با دانه بندی مناسب و استفاده از مواد معدنی با مقاومت سایشی بالا در رنگ های متنوع در دسترس هستد.

با ثبت سفارش آنلاین از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید